Algemene Voorwaarden Horeca (AVH)

De Algemene Voorwaarden Horeca (AVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde

horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven ( waaronder

cateringbedrijven, partyservicebedrijven e.d.), horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten

sluiten. De AVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel te

Amsterdam.

Artikel 1

Definities

Onder de navolgende woorden wordt in de AVH, en in de aanbiedingen en overeenkomsten waarop

de AHV van toepassing zijn, telkens het volgende verstaan.

1.1 Horecabedrijf

De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die zijn bedrijf maakt van het verlenen van

horecadiensten en lid is van het Nederlands Horeca Gilde (NHG).

1.2 Manager

Degene die een horecabedrijf vertegenwoordigd bij het afsluiten en uitvoeren van

horecaovereenkomsten.

1.3 Verlenen van horecadiensten

Het door een horecabedrijf verstrekken van logies en/of spijs en/of drank en/of het ter beschikking

stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten,

en alles in de ruimste zin van het woord.

1.4 Klant

De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die met een horecabedrijf een horecaovereenkomst

heeft gesloten.

1.5 Gast

De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de klant gesloten horecaovereenkomst

één of meer horecadienst(en) moet worden verleend. Waar in de AHV van gast of klant, wordt

gesproken, wordt zowel gast als klant bedoeld tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking

noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van beide bedoeld kan zijn.

1.6 Horecaovereenkomst

Een overeenkomst tussen een horecabedrijf en een klant terzake een of meer door het horecabedrijf

te verlenen horecadiensten tegen een door de klant te betalen prijs. In plaats van de term

horecaovereenkomst wordt soms de term reservering gebruikt.

1.7 Hotelbedrijf

Het horecabedrijf waarbij het verlenen van horecadiensten voornamelijk dan wel uitsluitend bestaat uit

het verstrekken van logies.

1.8 Restaurantbedrijf

Het horecabedrijf waarbij het verlenen van horecadiensten voornamelijk dan wel uitsluitend bestaat uit

het verstrekken van spijs en bijbehorende drank.

1.9 Cafébedrijf

Het horecabedrijf waarbij het verlenen van horecadiensten voornamelijk dan wel uitsluitend bestaat uit

het verstrekken van drank.

1.10 Zaalverhuurbedrijf

Het horecabedrijf waarbij het verlenen van horecadiensten voornamelijk dan wel uitsluitend bestaat uit

het ter beschikking stellen van zaalruimte.

1.11 Reserveringswaarde ( de waarde van de horecaovereenkomst)

De totale omzetverwachting van het horecabedrijf inclusief bedieningsgeld, ( toeristenbelasting) en

BTW terzake een met een klant gesloten horecaovereenkomst, welke verwachtingen is gebaseerd op

de binnen dat horecabedrijf geldende gemiddelden.

1.12 Nederlands Horeca Gilde (NHG)

De werkgeversorganisatie voor horecaondernemingen c.q. de eventuele rechtsopvolger daarvan.

1.13 Annulering

De in schriftelijke vorm door de klant aan het horecabedrijf gedane mededeling dat van een of meer

overeenkomsten horecadiensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de

in schriftelijke vorm door horecabedrijven aan de klant gedane mededeling dat een of meer

overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

1.14 No-show

Het zonder annulering niet gebruik maken door een gast van een op grond van een

horecaovereenkomst te verstrekken horecadienst.

1.15 Groep

Een groep van personen aan wie door een horecabedrijf een of meer horecadiensten moeten worden

verleend krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen overeenkomsten.

1.16 Individu

Iedere persoon die niet behoort tot een groep volgens bovengenoemde definitie.

1.17 Goederen

Alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldswaarden en geldswaardige papieren.

1.18 Kurkengeld

Het bedrag verschuldigd terzake het in de ruimten van een horecabedrijf nuttigen van niet door dat

horecabedrijf verstrekte drank.

1.19 Keukengeld

Het bedrag verschuldigd terzake het in de ruimten van een horecabedrijf nuttigen van niet door dat

horecabedrijf verstrekte spijzen.

1.20 Omzetgarantie

Een schriftelijke verklaring van de klant dat terzake één of meer horecaovereenkomsten door het

horecabedrijf minimaal een bepaald bedrag aan omzet zal worden gerealiseerd.

Artikeltitels dienen uitsluitend ter referentie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Artikel 2

TOEPASSELIJKHEID

2.1 De AHV zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op de

totstandkoming en de inhoud van alle horecaovereenkomsten, alsmede op alle aanbiedingen terzake

de totstandkoming van deze horecaovereenkomsten. Indien daarnaast toch andere algemene

voorwaarden van toepassing zijn prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de AHV.

2.2 Afwijken van de AHV is slechts schriftelijk mogelijk bij geschrifte en in individuele gevallen.

2.3 De AHV strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan het

horecabedrijf gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een

horecaovereenkomst of een andere overeenkomst of bij het exploiteren van het horecabedrijf.

2.4 Zijn de AHV eenmaal rechtsgeldig toepasselijk verklaard op een bepaalde horecaovereenkomst,

dan wordt de laatst geldende versie van de AHV toepasselijk geacht op alle volgende

horecaovereenkomsten tussen partijen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3

TOTSTANDKOMING VAN HORECAOVEREENKOMSTEN

3.1 Een horecabedrijf kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een

horecaovereenkomst weigeren, behoudens indien een zodanige weigering geschiedt louter op één of

meer gronden vermeld in artikel 429 Wetboek van Strafrecht (discriminatie)

3.2 Alle door een horecabedrijf gedane aanbiedingen terzake de totstandkoming van een

horecaovereenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud ''zolang de voorraad (c.q. capaciteit)

strekt''. Doet het horecabedrijf binnen een naar gelang de omstandigheden te bepalen redelijke

termijn na aanvaarding door de klant een beroep op bedoeld voorbehoud dan wordt de beoogde

horecaovereenkomst geacht niet te zijn tot stand gekomen.

3.3 Wanneer het horecabedrijf aan de klant (optiehouder) een optierecht heeft toegekend kan dit recht

niet worden herroepen, behoudens indien en voorzover een andere potentiële klant het horecabedrijf

een aanbod doet tot het sluiten van een horecaovereenkomst terzake het totaal of een gedeelte van in

optie uitstaande horecadiensten. De optiehouder dient dan door het horecabedrijf van dit aanbod op

de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder te kennen dient te geven al dan niet van het

optierecht gebruik te willen maken. Indien de optiehouder niet te kennen geeft gebruik te willen maken

van het optierecht vervalt het optierecht. Een optierecht kan alleen schriftelijk verleend worden.

3.4 Horecaovereenkomsten voor (een) gast(en) aangedaan door tussenpersonen (cargadoors,

reisbureaus, andere horecabedrijven e.d.), al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht

mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Het horecabedrijf is aan

tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk

uitdrukkelijk anders overeengekomen. Gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde door de

gast zal de tussenpersoon in dezelfde mate bevrijden.

Artikel 4

ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN HET HORECABEDRIJF

4.1 De in dit artikel genoemde verplichtingen gelden voor ieder horecabedrijf. Alle verplichtingen welke

voortvloeien uit het speciale karakter van het horecabedrijf en de aard van de te verrichten

horecadiensten zijn opgenomen in de hiernavolgende artikelen.

4.2 In het geval dat de speciale regeling als bedoeld in artikel 5 e.v. afwijkt van een algemene

bepaling in de artikelleden 4.3 t/m 4.7 geldt de speciale regeling.

4.3 Het horecabedrijf is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de

horecaovereenkomst verplicht de overeengekomen horecadiensten te verlenen op de in dat

horecabedrijf gebruikelijke wijze.

4.4 De in artikel 4.3 genoemde verplichting geldt niet:

a. in geval van overmacht aan de zijde van het horecabedrijf als bedoeld in artikel 15;

b. indien de gast niet of meer dan een half uur te laat verschijnt;

c indien de klant de in artikel 10 bedoelde waarborgsom/tussentijdse betaling niet tijdig

voldoet;

d. indien de klant, ondanks een daartoe strekkend verzoek, niet tijdig een omzetgarantie

afgeeft;

e. indien de klant op enige andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen

welke hij uit welken hoofde ook jegens het horecabedrijf heeft.

4.5 Het horecabedrijf is niet gehouden enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen.

4.6 Indien het horecabedrijf voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen enig bedrag

aan de gast in rekening brengt, dient het horecabedrijf op die goederen te letten als een goed

huisvader, onverminderd het bepaalde in artikel 12.

4.7 Het horecabedrijf is nimmer verplicht enig huisdier van de gast toe te laten en kan aan toelating

voorwaarden verbinden.

Artikel 5

VERPLICHTINGEN VAN HET HOTELBEDRIJF

5.1 Het hotelbedrijf is gehouden aan de gast gedurende de overeengekomen periode accommodatie

ter beschikking te stellen van de binnen zijn hotel gebruikelijke kwaliteit, zulks met inachtneming van

het bepaalde in het derde lid.

5.2 Het hotelbedrijf is tevens gehouden de daarbij behorende in zijn hotel gebruikelijk horecadiensten

te kunnen verlenen en de daar gebruikelijke faciliteiten te kunnen verschaffen.

5.3 De accommodatie dient ter beschikking van de gast te zijn van 14.00 uur op de dag van aankomst

tot 12.00 uur op de dag van vertrek.

5.4 Het hotelbedrijf dient op een duidelijk waarneembare plaats de huisregels voor de gast ter

kennisneming op te hangen dan wel aan te brengen dan wel neer te leggen of de huisregels in

geschrift aan de gast ter hand te stellen. De gast is gehouden de huisregels na te leven.

5.5 Het hotelbedrijf is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn het verstrekken van

horecadiensten aan een gast te beëindigen wanneer de gast de huisregels bij herhaling overtreedt,

dan wel zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust in het horecabedrijf en/of de normale

exploitatie daarvan kan worden of wordt verstoord. De gast dient dan op eerste verzoek het hotel te

verlaten.

5.6 Tenzij anders is overeengekomen is het hotelbedrijf gerechtigd om de reservering als vervallen te

beschouwen wanneer de gast zich niet op de eerst gereserveerde dag om 18.00 uur bij hem heeft

gemeld, onverminderd het bepaalde in artikel 9.

5.7 Het hotelbedrijf is gerechtigd om van de gast te verlangen dat deze gast genoegen neemt met een

andere accommodatie dan volgens de horecaovereenkomsten ter beschikking gesteld zou moeten

worden, behoudens indien een dergelijke wens als onbillijk en voor de gast als te bezwaarlijk moet

worden beschouwd. De gast/klant heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de

horecaovereenkomst waarop voormelde wens van het horecabedrijf betrekking heeft te beëindigen,

onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere horecaovereenkomsten. De gast en/of klant

heeft, indien het horecabedrijf zich uitgaven bespaart door op de voet van het voorgaande andere

accommodatie ter beschikking gesteld zou moeten worden, recht op het bedrag van die besparing.

Voor het overige zal het horecabedrijf nimmer tot enige schadevergoeding gehouden worden.

Artikel 6

VERPLICHTINGEN VAN HET RESTAURANTBEDRIJF

6.1 Het restaurantbedrijf is verplicht op het overeengekomen tijdstip aan de gast de overeengekomen

faciliteiten ter beschikking te stellen en de overeengekomen spijzen en dranken te verstrekken van

een hoeveelheid, kwaliteit en op een wijze als in zijn restaurant gebruikelijk is.

6.2 Indien geen spijzen of dranken van tevoren zijn overeengekomen dan verstrekt het

restaurantbedrijf op verzoek datgene van spijzen en dranken die het op dat moment kan verstrekken,

onverminderd het overige in artikel 6.1 bepaalde.

6.3 Het restaurantbedrijf is gerechtigd om het verlenen van horecadiensten achterwege te laten dan

wel op iedere moment te staken indien de gast zich niet gedraagt in overeenstemming met de stand

en de exploitatie van zijn restaurant. Het restaurantbedrijf kan onder meer eisen stellen met betrekking

tot het uiterlijk van de gast. De gast dient op eerste verzoek het restaurant te verlaten.

6.4 Indien de gast niet binnen een half uur na het gereserveerde tijdstip is gearriveerd kan het

restaurantbedrijf de reservering als geannuleerd beschouwen, onverminderd het bepaalde in artikel 9.

Artikel 7

VERPLICHTINGEN VAN HET CAFEBEDRIJF

7.1 Het cafébedrijf is gehouden om aan de gast op verzoek de dranken te verstrekken die het in

voorraad heeft. Daarnaast dient het cafébedrijf de in zijn bedrijf gebruikelijke horecadiensten te

kunnen verlenen.

7.2 Het cafébedrijf is gerechtigd het verlenen van horecadiensten achterwege te laten dan wel op

ieder moment te staken indien de gast zich niet gedraagt in overeenstemming met de stand en de

exploitatie van zijn café. Het cafébedrijf kan onder meer eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk

van de gast. De gast dient op eerste verzoek het café te verlaten.

7.3 Het cafébedrijf is gerechtigd het verstrekken van producten te staken indien er naar de mening

van de medewerker of ondernemer sprake is van overmatig drankgebruik of ongewenst gedrag.

Artikel 8

VERPLICHTINGEN VAN HET HORECABEDRIJF TERZAKE ZAALVERHUUR

8.1 Het horecabedrijf is gerechtigd om een andere ruimte ter beschikking te stellen dan volgens de

horecaovereenkomst zou moeten geschieden, behoudens indien zulks als onbillijk en voor de gast als

te bezwaarlijk moet worden beschouwd. De gast / klant heeft in dat laatste geval het recht om met

onmiddellijke ingang de horecaovereenkomst waarop voormelde wens van het horecabedrijf

betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere

horecaovereenkomsten. De gast en/of klant heeft, indien het horecabedrijf zich uitgaven bespaart

door op de voet van het voorgaande een andere ruimte ter beschikking te stellen dan volgens de

horecaovereenkomst zou moeten geschieden, recht op het bedrag van die besparing. Voor het

overige zal het horecabedrijf nimmer tot enig schadevergoeding gehouden zijn.

8.2 Het horecabedrijf is voorts gehouden de bij hem gebruikelijke horecadiensten aan de gasten te

kunnen verlenen.

8.3 Het horecabedrijf is gerechtigd om het verlenen van horecadiensten achterwege te laten dan wel

op ieder moment te staken indien de gast zich niet gedraagt in overeenstemming met de stand en de

exploitatie van zijn horecabedrijf. Het horecabedrijf kan onder meer eisen stellen met betrekking tot

het uiterlijk van de gast. De gast dient op eerste verzoek het horecabedrijf te verlaten.

8.4 Het horecabedrijf is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de

horecaovereenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde te ontbinden.

Maakt het horecabedrijf van deze bevoegdheid gebruik, dan zal het horecabedrijf tot geen enkele

schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 9

ANNULERINGEN

9.1.1 De klant is niet bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd

onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een

dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien het

horecabedrijf het aanbod niet onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te

geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen. Het bepaalde in

artikel 9 geldt onverminderd het bepaalde in andere artikelen.

9.1.2 Het horecabedrijf kan uiterlijk één maand voordat de eerste horecadienst op grond van de

desbetreffende horecaovereenkomst zal moeten worden verricht aan de klant verklaren bepaalde

individuen te zullen beschouwen als groep. Op die personen zijn dan alle bepalingen voor groepen

van toepassing.

9.1.3 Het bepaalde in de artikelen 13.1 en 14.6 is ook op annuleringen van toepassing.

9.1.4 Ingeval van no-show zal de klant in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te

bepalen.

9.1.5 Indien niet alle overeengekomen horecadiensten worden geannuleerd zijn op de geannuleerde

horecadiensten onderstaande bepalingen pro rata van toepassing.

9.1.6 Indien een of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk worden geannuleerd,

worden de termijnen in de navolgende artikelen vermeerderd met vier maanden indien de

reserveringswaarde van de geannuleerde horecadienst(en) meer bedraagt dan de op

overeenkomstige wijze berekende waarde van de overige horecadiensten die het horecabedrijf had

kunnen verlenen in het tijdsbestek waarin de geannuleerde horecadiensten verleend hadden moeten

worden.

9.1.7 Bedragen die het horecabedrijf met het oog op de geannuleerde horecaovereenkomst ten tijde

van de annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden, dienen door de klant te allen tijde

volledig aan het horecabedrijf te worden vergoed, mits het horecabedrijf niet onredelijk gehandeld

heeft door de betreffende verplichtingen aan te gaan. De betreffende bedragen strekken in mindering

op de in de navolgende bepalingen bedoelde reserveringswaarde.

9.2 ANNULERINGEN VAN HOTELACCOMMODATIE/LOGIES

9.2.1 GROEPEN

Wanneer een reservering voor uitsluitend hotelaccommodatie, al dan niet met ontbijt, is gemaakt voor

een groep dan geldt voor annuleringen van die reservering het navolgende.

A. Bij annuleringen meer dan 3 maanden voor het tijdstip waarop krachtens die horecaovereenkomst

de eerste horecadienst zal moeten worden verleend, nader te noemen: 'de ingangsdatum', is de klant

niet gehouden enige vergoeding aan het hotelbedrijf te betalen.

B. Bij annulering meer dan 2 maanden voor de ingangsdatum is de klant gehouden 15% van de

reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

C. Bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum is de klant gehouden aan 35% van de

reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

D. Bij annulering meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 60% van de

reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

E. Bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 85% van de

reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

F. Bij annulering meer dan 7 dagen of minder voor de ingangsdatum is de klant gehouden 100% van

de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

9.2.2 INDIVIDUEN

Wanneer een reservering voor uitsluitend hotelaccommodatie, al dan niet met ontbijt, is gemaakt voor

één of meer individuen geldt voor annulering van die reservering het navolgende.

A. Bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum is de klant niet gehouden enig bedrag aan

het hotelbedrijf te betalen.

B. Bij annulering meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 15% van de

reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

C. Bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 35% van de

reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

D. Bij annulering meer dan 3 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 60% van de

reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

E. Bij annulering meer dan 24 uur voor de ingangsdatum is de klant gehouden 85% van de

reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

F. Bij annulering 24 uur of minder voor de ingangsdatum is de klant gehouden 100% van de

reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

9.3 ANNULERINGEN VAN RESTAURANT/TAFELRESERVERING

9.3.1 Groepen

Wanneer een reservering voor uitsluitend een restaurant (tafelreservering) is gemaakt voor een groep

dan geldt voor annuleringen van die reservering het navolgende:

1 indien een menu is overeengekomen:

a. Bij annulering meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdtip zal geen vergoeding verschuldigd

zijn;

b. Bij annulering 14 dagen of minder doch meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal de

klant 25% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn;

c. Bij annulering 7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 50% van de

reserveringswaarde verschuldigd zijn;

d. Bij annulering 3 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 75% van de

reserveringswaarde verschuldigd zijn;

2 Indien geen menu is overeengekomen:

a. Bij annulering meer dan 48 uur voor het gereserveerde tijdstip zal geen vergoeding verschuldigd

zijn;

b.Bij annulering binnen 48 uur voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 50% van de

reserveringswaarde verschuldigd zijn.

9.3.2 Individuen

Wanneer een reservering voor uitsluitend een restaurant (tafelreservering) is gemaakt voor één of

meer individuen dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende: Bij annulering binnen

48 uur voor het gereserveerde tijdstip zal 50% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn;

9.4 ANNULERINGEN ANDERE HORECAOVEREENKOMSTEN

9.4.1 Voor annuleringen van alle reserveringen niet vallende onder artikel 9.2 en 9.3 zal het

navolgende gelden. Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering

van die reservering het navolgende.

A. Bij annulering meer dan 6 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende

horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend, is de klant niet gehouden

enige vergoeding aan het horecabedrijf te betalen.

B. Bij annulering meer dan 3 maanden voor het bedoeld tijdstip is de klant gehouden 10% van de

reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

C. Bij annulering meer dan 2 maanden voor het bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de

reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

D. Bij annulering meer dan 1 maand voor het bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de

reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

E. Bij annulering meer dan 14 dagen voor het bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de

reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

F. Bij annulering meer dan 7 dagen voor het bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de

reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

G. Bij annulering 7 dagen of minder voor het bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de

reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

9.4.2. Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die

reservering het navolgende:

A. Bij annulering meer dan 6 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende

horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant niet gehouden

enige vergoeding aan het horecabedrijf te betalen.

B. Bij annulering meer dan 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 10% van de

reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

C. Bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de

reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

D. Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de

reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

E. Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de

reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

F. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de

reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

F. Bij annulering binnen 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de

reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

9.4.3. Wanneer een reservering is gemaakt voor één of meer individuen geldt voor annulering van die

reservering het navolgende:

A bij annulering meer dan 1 maand voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende

horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant niet gehouden

enige vergoeding aan het horecabedrijf te betalen.

B Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de

reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

C Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de

reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

D Bij annulering meer dan 3 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de

reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

E Bij annulering meer dan 24 uur voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de

reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

F Bij annulering 24 uur of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de

reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

9.5 ANNULERINGEN DOOR HET HORECABEDRIJF

9.5.1 Het horecabedrijf is met inachtneming van het navolgende bevoegd een horecaovereenkomst te

annuleren, tenzij de klant binnen zeven dagen na het sluiten van de betreffende horecaovereenkomst

schriftelijk te kennen heeft gegeven te verlangen dat het horecabedrijf afstand doet van zijn

annuleringsbevoegdheid, mits de klant daarbij tevens ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven

afstand te doen van zijn eigen annuleringsbevoegdheid.

9.5.2 Indien het horecabedrijf een horecaovereenkomst tot het verstrekken van spijs en bijbehorende

drank annuleert zijn de artikelen 9.1.1 en 9.3.2 van overeenkomstige toepassing, met verwisseling van

klant en horecabedrijf.

9.5.3 Het horecabedrijf is te allen tijde bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren zonder tot

betaling van de hierboven bedoelde bedragen gehouden te zijn, indien er voldoende aanwijzingen

bestaan dat de grond van die horecaovereenkomst in het horecabedrijf te houden bijeenkomst een

zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de klant of

op grond van de hoedanigheid van klant of gasten, dat het horecabedrijf de overeenkomst niet

gesloten zou hebben indien het van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was

geweest. Maakt het horecabedrijf van deze bevoegdheid gebruik nadat de betreffende bijeenkomst

begonnen is, dan is de klant gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten horecadiensten,

doch vervalt zijn betalingsverplichtingen voor het overige. De vergoeding voor genoten

horecadiensten wordt in voorkomend geval naar tijdsevenredigheid berekend.

9.5.4 Het horecabedrijf is gerechtigd om, in plaats van artikel 9.5.4 bedoelde bevoegdheid uit te

oefenen, nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de betreffende bijeenkomst. Indien

er voldoende aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is het horecabedrijf

alsnog gerechtigd zijn in artikel 9.5.4 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.

9.5.5 Indien en voor zover het horecabedrijf tevens optreedt als reisorganisator in de zin van de wet

geldt met betrekking tot reisovereenkomsten in de zin van de wet het volgende. Het horecabedrijf mag

de reisovereenkomst op een wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld

medegedeelde omstandigheden. Het horecabedrijf mag de reisovereenkomst ook anders dan op een

wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden. Tot

twintig dagen voor de aanvang van de reis mag het horecabedrijf de reissom verhogen in verband met

wijzigingen in de vervoerkosten met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de

toepasselijke wisselkoersen. Indien de reizigers een wijziging als hiervoor bedoeld afwijst kan het

horecabedrijf de reisovereenkomst afzeggen.

ARTIKEL 10

WAARBORGSOM EN TUSSENTIJDSE BETALING

10.1. Het horecabedrijf kan te allen tijde van de klant verlangen dat deze onder het horecabedrijf

deponeert of doet deponeren een waarborgsom ter hoogte van maximaal de reserveringswaarde

minus eventuele reeds verrichte tussentijdse betalingen. Ontvangen waarborgsommen worden

deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor het horecabedrijf en gelden

uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet.

10.2. Het horecabedrijf kan telkens tussentijdse betaling verlangen van inmiddels verleende

horecadiensten.

10.3. Het horecabedrijf mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde

bedrag terzake al datgene wat de klant uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot

dient door het horecabedrijf onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.

ARTIKEL 11

OMZETGARANTIE

11.1 Indien een omzetgarantie is afgegeven is de klant verplicht terzake de betreffende

horecaovereenkomst(en) tenminste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag aan het horecabedrijf te

betalen.

ARTIKEL 12

AANSPRAKELIJKHEID VAN HET HORECABEDRIJF

12.1. De uitsluiting van aansprakelijkheid in dit artikel geldt niet voor zover het horecabedrijf terzake

het risico dat zich heeft gerealiseerd van een verzekeringsmaatschappij of van een andere derde een

vergoeding heeft ontvangen.

12.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 4.6 is het hotelbedrijf niet aansprakelijk voor beschadiging

of verlies van goederen, die in het hotel zijn meegebracht door een gast die daar zijn intrek heeft

genomen. De klant vrijwaart het hotelbedrijf tegen aanspraken van gasten terzake. Het hier bepaalde

geldt niet voorzover de beschadigingen of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van het

hotelbedrijf.

12.3. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 12.7. en 12.8. is het horecabedrijf nimmer

aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant, de gast en/of derden geleden tenzij de

schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf. Deze uitsluiting van

aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van door

het horecabedrijf bereide of gereserveerde levensmiddelen en voor schade ontstaan als gevolg van

automatiseringsproblemen. Indien dwingend recht slechts een minder vergaande beperking van

aansprakelijkheid toelaat geldt die minder vergaande beperking.

12.4 In geen enkel geval is het horecabedrijf gehouden een hoger bedrag een schaderegeling te

betalen dan:

1. de reserveringswaarde of, indien dat meer is

2a. het door de verzekeraar van het horecabedrijf aan het horecabedrijf terzake de schade uitbetaalde

bedrag, dan wel;

2b. de terzake de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

12.5. Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt is het horecabedrijf nimmer

aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of

grove schuld van het horecabedrijf.

12.6. Het horecabedrijf is nimmer aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook

ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in

of op enig roerend of onroerend goed waarvan het horecabedrijf houder, (erf)pachter, huurder dan wel

eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van het horecabedrijf staat, behoudens indien en voor

zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf.

12.7. Indien voor de gast aan de in bewaring gegeven goederen, waarvoor een vergoeding als

bedoeld in artikel 4.6 in rekening wordt gebracht, schade ontstaan is het horecabedrijf verplicht de

schade te vergoeden. Schadevergoeding is nimmer verschuldigd terzake in de afgegeven goederen

aanwezige andere goederen.

12.8. Indien het horecabedrijf goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook

waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het

horecabedrijf daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is het horecabedrijf nimmer aansprakelijk voor

schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij het horecabedrijf

opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van het

horecabedrijf.

12.9. De klant (niet zijnde een natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of

bedrijf) vrijwaart het horecabedrijf volledig terzake iedere aanspraak, hoe ook genaamd, welke de gast

en/of enige derde jegens het horecabedrijf mocht geldend maken, indien en voor zover deze

aanspraak in de ruimste zin verband kan houden met enige door het horecabedrijf krachtens enige

overeenkomst met de klant te verlenen of verleende (horeca) dienst dan wel met de accommodatie

waarin een zodanige (horeca) dienst werd verleend of moest worden verleend.

12.10. De in artikel 12.9. bedoelde vrijwaringverplichting geldt ook indien de horecaovereenkomst met

de klant en/of de gast geheel of gedeeltelijk om welke reden dan ook is ontbonden.

ARTIKEL 13

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GAST EN/OF KLANT

13.1. De klant en de gast en degene die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade

die voor het horecabedrijf en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van

wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtredingen van de

huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen,

alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enig zaak waarvan zij

houder zijn of die onder hun toezicht staan.

ARTIKEL 14

AFREKENING EN BETALING

14.1. De klant is in de horecaovereenkomst bepaalde prijs verschuldigd dan wel, voor zover de

horecaovereenkomst werd gesloten meer dan drie maanden voor het tijdstip waarop de ingevolge die

overeenkomst te verrichte horecadiensten verleend moeten worden, de prijzen welke gelden op het

moment dat de horecadienst(en) moet(en) wordt(den) verleend, waaronder tevens worden verstaan

de prijzen als vermeld op lijsten welke door het horecabedrijf op een voor de gast zichtbare plaats zijn

aangebracht dan wel zijn opgenomen in een lijst welke aan de klant/gast, desnodig op diens verzoek,

wordt overhandigd. Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de klant doorberekend.

14.2 Een lijst wordt geacht voor de gast zichtbaar aangebracht te zijn indien deze zichtbaar is in de

normaal toegankelijke ruimten van het horecabedrijf.

14.3 Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van garderobe, garage safe, bewassing, telefoon,

telex, t.v.-huur e.d. kan door het horecabedrijf een extra vergoeding worden gevorderd.

14.4 Alle rekeningen, daaronder mede begrepen tekeningen terzake annulering of no-show, zijn door

de klant en/of gast verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De klant dient

voor contante betalingen zorg te dragen tenzij schriftelijk anders is overgekomen of tenzij anders

wordt overeengekomen.

14.5 Wanneer voor een rekening met een lager bedrag dan € 150,- krachtens het bepaalde in het

vierde lid een factuur wordt gezonden dan kan het horecabedrijf daarenboven € 15,00 aan

administratiekosten in rekening brengen. Op dat bedrag is het bepaalde in dit artikel van

overeenkomstige toepassing.

14.6 De gast en de klant zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen die één van hen of beiden

aan het horecabedrijf uit welken hoofde ook verschuldigd zijn. Geen van hen kan zich beroepen op

enig voorrecht van uitwinning. Horecaovereenkomsten worden behoudens andersluidend beding

geacht mede namens elke gast gesloten zijn. Door te verschijnen geeft de gast te kennen dat de klant

bevoegd was hem bij het sluiten van de betreffende horecaovereenkomst te vertegenwoordigen.

14.7 Zolang de gast en/of klant niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens het horecabedrijf heeft

voldaan is het horecabedrijf gerechtigd om alle goederen welke door de gast en/of klant in het

horecabedrijf zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de gast en/of klant ten

genoegen van het horecabedrijf aan al zijn verplichtingen jegens het horecabedrijf heeft voldaan.

Naast een retentierecht komt het horecabedrijf in het voorkomende geval een pandrecht toe op de

betreffende goederen.

14.8 Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag

ook, door de klant binnen veertien dagen na factuurdatum aan het horecabedrijf te worden voldaan.

Indien een factuur wordt gezonden is het horecabedrijf te allen tijde bevoegd een

kredietbeperkingtoeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen, die vervalt indien de

klant de factuur binnen veertien dagen voldoet.

14.9 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in gebreke zonder dat enige

ingebrekestelling zal zijn vereist.

14.10 Indien de klant in gebreke is dient hij aan het horecabedrijf alle op de inning vallende kosten te

vergoeden, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke incassokosten worden

gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,- alles te

vermeerderen met de daarover verschuldigde B.T.W.

14.11 Daarenboven is de klant indien hij in gebreke is een bedrag aan rente verschuldigd dat ligt 2%

boven de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand wordt bij de berekening van de verschuldigde

rente voor een gehele maand gerekend.

14.12 Indien het horecabedrijf goederen als bedoeld in artikel 14.7 onder zich heeft en de klant van

wie het horecabedrijf de goederen onder zich heeft gekregen gedurende drie maanden in gebreke is,

is het horecabedrijf gerechtigd deze goederen publiekelijk dan wel onderhands te verkopen en zich op

de opbrengst daarvan te verhalen. De aan de verkoop verbonden kosten komen eveneens ten laste

van de klant en het horecabedrijf kan zich ook daarvoor op de opbrengst van de verkoop verhalen.

Hetgeen na het verhaal van het horecabedrijf resteert, wordt aan de klant uitgekeerd.

14.13 Iedere aanbetaling zal, ongeacht enige door de klant bij die betaling geplaatste aantekening dan

wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de klant aan het

horecabedrijf in de navolgende volgorde:

1. De kosten van executie;

2. De gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten;

3. De rente;

4. De schade;

5. De hoofdsom.

14.14 Betaling geschiedt in euro's. Indien het horecabedrijf buitenlandse betaalmiddelen accepteert

dan zal gelden de op het moment van betaling geldende marktkoers. Het horecabedrijf kan daarbij bij

wijze van administratiekosten een bedrag in rekening brengen dat overeenkomt met maximaal 10%

van het bedrag dat in vreemde valuta wordt aangeboden. Het horecabedrijf kan dit bewerkstellingen

door de geldende marktkoers met maximaal 10% aan te passen.

14.15 Het horecabedrijf is nimmer gehouden andere dergelijke betaalmiddelen te accepteren en kan

aan acceptatie van zodanige betaalmiddelen voorwaarden verbinden.

ARTIKEL 15

OVERMACHT

15.1 Als overmacht voor het horecabedrijf, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte

tekortkomingen het horecabedrijf niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorzienbare of

onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de horecaovereenkomst door het horecabedrijf

zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de horecaovereenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk

wordt.

15.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen

en/of diensten en/of instellingen waarvan het horecabedrijf gebruik wenst te maken bij het uitvoeren

van de horecaovereenkomst alsmede alles wat in voorgaande gevallen als overmacht of

opschortende dan wel ontbindende voorwaarden geldt, alsmede wanprestatie van voornoemden

15.3 Indien een der partijen bij een horecaovereenkomst niet in staat is om aan enige verplichtingen

uit die horecaovereenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk

in kennis te stellen.

ARTIKEL 16

GEVONDEN VOORWERPEN

16.1 In het gebouw en zijn aanhorigheid van het horecabedrijf verloren of achtergelaten voorwerpen,

welke door de gast worden gevonden, dienen door deze met bekwame spoed bij het horecabedrijf te

worden ingeleverd.

16.2 Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na inlevering daarvan bij

het horecabedrijf heeft gemeld, verkrijgt het horecabedrijf de eigendom.

16.3 Indien het horecabedrijf door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt dat

geheel voor rekening en risico van de gast. Het horecabedrijf is nimmer tot toezending verplicht.

ARTIKEL 17

KURKENGELD

17.1 Indien de gast en/of klant in de ruimten van een horecabedrijf drank nuttigt die niet door dat

horecabedrijf verstrekt is, is de klant per genuttigde fles een bedrag aan kurkengeld verschuldigd.

17.2 Indien de gast en/of klant in de ruimten van een horecabedrijf spijzen nuttigt die niet door dat

horecabedrijf verstrekt zijn, is de klant terzake een bedrag aan kurkengeld verschuldigd.

17.3 De in artikelen 17.1 en 17.2 bedoelde bedragen worden vooraf overeengekomen dan wel, bij

gebreke van voorafgaande overeenkomst, in redelijkheid vastgesteld door het horecabedrijf.

ARTIKEL 18

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

18.1 Op horecaovereenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

18.2 Ingeval van geschillen tussen het horecabedrijf en een klant (niet zijnde een natuurlijke persoon,

die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde

rechter in de woonplaats van het horecabedrijf, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling een ander

rechter bevoegd is en onverminderd de bevoegdheid van het horecabedrijf het geschil te doen

beslechten door de rechter die bij gebreke van dit beding bevoegd zou zijn.

18.3 Indien en zodra onder auspiciën van het Nederlands Horeca Gilde en eventuele andere

betrokken organisaties een geschillencommissie in het leven is geroepen, zullen de geschillen ter

beslechting waarvan de geschillencommissie is ingesteld in overeenstemming met de terzake

opgestelde reglementen worden beslecht.

18.4 Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn

ontstaan.

18.5 De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de

geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om

enigerlei redenen ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding

overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk

benadert.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Eindhoven, 10 februari 2004.

Nederlands Horeca Gilde

R. Boerdam

Voorzitter